Zalety mediacji

Mediacja stanowi, niedoceniane może ciągle jeszcze, narzędzie uzyskania porozumienia pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Mediacja prowadzona jest zazwyczaj przez zawodowego mediatora, wyznaczonego przez sąd, który specjalizuje się w mediacjach dotyczących określonej dziedziny prawa. Tak więc spotykamy mediatorów w zakresie prawa cywilnego, mediatorów rodzinnych, specjalistów od prawa pracy i ochrony praw pracowniczych, mediatorów gospodarczych, itp.

We wszystkich typach konfliktu

Metodę mediacji można zastosować we wszystkich właściwie typach konfliktu i we wszystkich dziedzinach prawa. Jedynym istotnym warunkiem jest, aby skonfliktowane strony podchodziły do procesu osiągania porozumienia poważnie i dobrowolnie.
Reszta leży w zakresie umiejętnego wykorzystania wszystkich zalet tego typu rozwiązania.
Zalety mediacji to po pierwsze możliwość rozstrzygnięcia sporu poza sądem, co sprzyja lepszej atmosferze rozmowy oraz rozładowywaniu negatywnych emocji.
Po drugie, mediator, ponieważ jest osobą bezstronną i neutralną, wsłuchuje się w racje i argumenty obu stron, stara się dostrzec każde możliwe pole do kompromisu lub tak ukierunkowuje tok myślenia i wypowiedzi stron, aby obszar potencjalnego kompromisu zbudować.
I wreszcie istotną zaletą, a jednocześnie cechą charakterystyczną mediacji, jest jej wysoka skuteczność wynikająca z faktu, że przyjęte rozwiązanie sporu zostaje wypracowane wspólnie przez skonfliktowane strony.

Mediator jako prowadzący dyskusje

Mediator tak prowadzi dyskusje i argumentacje stron, aby miały one poczucie istotnego własnego udziału w wypracowaniu kompromisu i aby mogły odczuwać, że ich zdanie, ich racje zostały wzięte pod uwagę, a nie pominięte.
Tu właśnie leży zasadnicza różnica pomiędzy mediacją, a procesem sądowym, która uwypukla zalety mediacji – sąd wysłuchuje strony sporu lub ich pełnomocników, ale to sąd podejmuje decyzję i ogłasza werdykt.
Werdykt mediacji zaś uzgadniają i ogłaszają, z pomocą mediatora, sami uczestnicy konfliktu, a więc bezpośrednio zainteresowani.
Ta, jakże ważna dla niektórych, możliwość wpływania na sposób rozstrzygnięcia, pozwala na uzyskanie realnej satysfakcji z osiągnięcia porozumienia, buduje wzrost własnej samooceny oraz poczucie szacunku dla drugiej strony, która w podobny sposób do ugody się przyczyniła.

Szybki sposób porozumienia

Ponadto mediacja jest bardzo często dużo tańszym, szybszym i zwyczajnie bardziej praktycznym sposobem porozumienia.
Warto tu jednak podkreślić, iż mediacja nie gwarantuje osiągnięcia porozumienia. Mediator nie jest sędzią, a więc nie rozstrzyga sporów.
Jego rolą jest pomoc w dojściu do porozumienia stronom, które dobrowolnie zgodziły się na uczestnictwo w mediacji i są realnie uzyskaniem porozumienia zainteresowane.

Wszystkie te cechy rozwiązywania sporów poprzez mediację są również nie bez znaczenia dla wzrostu zaufania do prawa (reprezentowanego poprzez mediatora) oraz do wartości rozwiązań polubownych, które wynikają zawsze z dobrej woli oraz otwartości na drugiego człowieka i jego potrzeby.
Korzystanie z mediacji warto więc upowszechnić i popularyzować jako skuteczną metodę dochodzenia do zgody.

Redakcja defunc.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.