Regulamin Newsletter

obowiązujący od dnia 15 czerwca 2018 roku

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez IBE TECHNOLOGIES Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach przy ul. Artyleryjskiej, 08-110 Siedlce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000723697, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 8212656910, numer Regon: 369722670, zwaną dalej „IBE” lub „Spółka”.

Dane kontaktowe:

a) adres pocztowy:

IBE TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

Artyleryjska 11

08-110 Siedlce

b) adres poczty elektronicznej: konktakt@defunc.pl

c) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 789 440 800, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).

 1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez IBE informacja w formie wiadomości e-mail, zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Newsletter zawiera informacje o produktach DeFunc, aktualnych promocjach, konkursach lub inne wiadomości dotyczące DeFunc.
 3. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż co 3 dni.
 4. Każdy Newsletter zawiera:

a) informację o Spółce jako nadawcy Newslettera,
b) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
c) temat i treść wiadomości z informacjami, o których mowa powyżej.

 1. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.defunc.pl

a) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
b) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
c) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
d) naciśnięcie przycisku „Subskrybuj”,
e) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez IBE wiadomości elektronicznej.

 1. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany tylko w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
 2. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.

Administratorem danych osobowych Użytkownika – Klienta Sklepu jest IBE Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą i adresem: ul. Artyleryjska 11, 08-110 Siedlce.

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu zgodnie z RODO.

Nie został powołany Inspektor Ochrony Danych.

Dane osobowe Klientów sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:

a) w celu wykonywania zawartych z Klientem umów sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu;

b) w celu prowadzenia konta Klienta Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu;

c) jeżeli Klient wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Klienta, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie internetowym, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Klienta jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili.

d) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;

e) w celu kierowania do Klienta na stronie sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych – podstawą przetwarzania danych Klienta w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w sklepie;

f) w celach marketingowych – na podany przez Klienta adres do doręczeń Administrator wysyłać będzie informacje o ofercie sklepu – podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów;

g) w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – podstawą przetwarzania danych Klienta w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.

Klient ma prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu w kwestii przetwarzania jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem.

Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail dla realizacji zawartej umowy sprzedaży. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.

Administrator będzie udostępniał dane osobowe Klienta podmiotom, które współpracują z nim przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Klienta towarów, w tym odbioru płatności za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.

Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Klienta jego danych.

Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji. Sklep zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu odpowiednich do zagrożeń środków technicznych i organizacyjnych.

Na zasadach określonych w RODO, Klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora.

 1. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter.
 2. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@defunc.pl
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, IBE zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 4. IBE zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie za pośrednictwem Newslettera, zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.